Artikel 1: Definities

1.1 Sportcentrum Bellevue: Sportcentrum Bellevue bv is gevestigd te Voorthuizen. Ingeschreven op 29 januari 2015 bij de Kamer van Koophandel te Harderwijk onder nr.61485055

1.2 Lid: Natuurlijk persoon die een overeenkomst aangaat met betrekking tot sportactiviteiten binnen het Sportcentrum Bellevue.1.3 Overeenkomst: Overeenkomst tussen Sportcentrum Bellevue en lid.

Artikel 2: Lidmaatschap

2.1 Bij het aangaan van deze overeenkomst bent u bekend met het feit dat uw ledenpas, afhankelijk van het gekozen abonnement, precies 6, 12 of 24 betalende maanden geldig is vanaf de ingangsdatum, met een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand voor het einde van het verstrijken van de voorgenoemde gekozen termijn. Zonder opzegging na de contractperiode loopt het contract voor onbepaalde tijd door met een opzegtermijn van een volle kalendermaand. Als Ingangsdatum van de Lidmaatschapsovereenkomst geldt de eerste dag van de eerstvolgende maand na de datum van inschrijving.
2.2 Het lidmaatschap geldt voor de overeengekomen contractperiode. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
2.3 Abonnementswisseling mag plaatsvinden na de minimale abonnementsperiode of bij een upgrade naar een duurder/langduriger abonnement. Een nieuwe overeenkomst wordt dan voor 12 of 24 maanden aangegaan.

2.4 Het abonnement is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

2.5 Aanvaarding van het lidmaatschap geschiedt onder voorbehoud van de goedkeuring van de directie van Sportcentrum Bellevue.

Artikel 3: Betaling
3.1 Het abonnementsgeld dient u maandelijks, uiterlijk op de 1e dag van de kalendermaand, bij vooruitbetaling te voldoen.
3.2 Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het abonnement verschuldigde maandtermijnen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Sportcentrum Bellevue te voldoen.
3.3 Indien Sportcentrum Bellevue overgaat tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd.
3.4 Wanneer een maandelijkse incasso wordt gestorneerd, mag Sportcentrum Bellevue een bedrag van €7,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te incasseren.

Artikel 4: Opschorting (tijdelijke blokkade)
4.1 U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld. In geval van een langdurige blessure of letsel, zwangerschap en langdurig verblijf in het buitenland i.v.m. werk of stage (alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring c.q. bewijs van uitzending/stageplek), kan met schriftelijke toestemming van Sportcentrum Bellevue het abonnement tijdelijk stopgezet worden (dit geldt niet bij bijv. studie, vakantie). 

4.2 Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht. 

4.3 De vervaldatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting met maximaal 12 maanden. 

Artikel 5: Wijzigingen
5.1 Sportcentrum Bellevue is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de prijzen te verhogen met maximaal 5%. 

5.2 Tevens is Sportcentrum Bellevue gerechtigd wijzigingen in en aanvullingen op deze voorwaarden aan te brengen. Deze zullen 30 dagen nadat daarvan melding is gedaan bindend zijn. Indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen en aanvullingen dient u dit binnen 30 dagen schriftelijk bij de directie te melden.

Artikel 6: 24/7 Service
Als u gebruik maakt van de 24/7 service dient u de voorwaarden voor deze service te ondertekenen.

Artikel 7: Huisregels
7.1 Te allen tijde gelden de gebruikelijke huisregels van Sportcentrum Bellevue. Ieder lid verplicht zich deze in acht te nemen. 

7.2 Sportcentrum Bellevue is gerechtigd het abonnement eenzijdig voortijdig te beëindigen in geval het lid zich ondanks waarschuwing bij herhaling niet aan de huisregels houdt, dan wel zich zodanig misdraagt dat van Sportcentrum Bellevue in redelijkheid voortzetting van het lidmaatschap niet kan worden gevergd.
7.3 Sportcentrum Bellevue is bevoegd de openingstijden van onderdelen van de club tijdelijk of blijvend te wijzigen en de club geheel of gedeeltelijk af te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen, zondagen, verbouwing en interne opleidingsdagen. Gedurende de zomerperiode is een aangepast zomerrooster van kracht.

Artikel 8: Doorlopende machtiging SEPA
8.1 Voor betalingen middels automatische incasso dient u Sportcentrum Bellevue middels een ‘machtiging tot automatische incasso’ toestemming te geven om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om de verschuldigde lidmaatschapsgelden af te schrijven. Afschrijving vindt vooraf plaats op de 1e van de maand. De machtiging betreft een ‘Internet’ machtiging waarmee u akkoord dient te gaan, omdat deze afwijkt van een telefonische en schriftelijke machtiging. Ook dient u aan te geven met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.
8.2 Minderjarigen dienen door de ouder(s)/voogd(en) de bankrekening en naam rekeninghouder van de ouder(s)/voogd(en) te laten invullen. De ouder(s)/voogd(en) dient tevens akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en machtiging tot automatische incasso.
8.3 Ná automatische incasso is een terugboekingstermijn van 56 kalenderdagen van toepassing. 

8.4 Het lidmaatschapsgeld wordt afgeschreven volgens de overeenkomst met u.
8.5 Bij een geweigerde automatische incasso ontvangt u binnen 14 dagen een herinnering. Hiervoor mag Sportcentrum Bellevue €7,50 in rekening brengen.
8.6 Bij uitblijvende betaling zal Sportcentrum Bellevue de vordering ter incasso uit handen geven. U bent in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en de aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door Sportcentrum Bellevue geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 9: Opzegging
9.1 Opzegging dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren middels een uitschrijfformulier, te verkrijgen bij de receptie van Sportcentrum Bellevue. Beëindiging van het lidmaatschap door de deelnemer dient persoonlijk te geschieden. Uw opzegtermijn is tenminste een volledige incassoperiode van één volle kalendermaand ingaande op de 1e van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging plaatsvindt, mits u een 6, 12 of 24 maanden abonnement heeft (deze zult u eerst uit moeten dienen) en gaat in na ontvangst van uw uitschrijfformulier.

9.2 Nog openstaande tegoeden aan Sportcentrum Bellevue zullen eerst moeten worden voldaan voordat u zich uitschrijft. Opzeggingen via telefoon, mondeling, fax en e-mail worden niet in behandeling genomen.

Artikel 10: Uitsluitingen

Ontzegging van toegang tot Sportcentrum Bellevue kan plaatsvinden indien aan één van de volgende regels niet wordt voldaan:

  • Indien u onze huisregels niet naleeft.
  • Indien (herhaaldelijk) blijkt dat betalingen niet op afgesproken datum op de rekening van Sportcentrum Bellevue zijn bijgeschreven. 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Ieder gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van Sportcentrum Bellevue geschiedt voor eigen risico.
11.2 Ieder lid dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich er van te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is.
11.3 De totale aansprakelijkheid van Sportcentrum Bellevue door toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van deze overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door Sportcentrum Bellevue verzekerde bedrag.
11.4 Iedere aansprakelijkheid van Sportcentrum Bellevue voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.
11.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen, na het ontstaan daarvan per aangetekend schrijven bij Sportcentrum Bellevue meldt.

Artikel 12: Restitutie gelden
12.1 Bij uitsluiting van toegang tot Sportcentrum Bellevue heeft u geen recht op teruggave van reeds betaalde lidmaatschapsgelden. 

Artikel 13: Privacybescherming
Persoonsgegevens worden door Sportcentrum Bellevue alleen gebruikt voor de eigen administratie.

Artikel 14: Geschillen
14.1 Alle geschillen tussen Sportcentrum Bellevue en u vallen onder het Nederlands recht.
14.2 Alle geschillen tussen Sportcentrum Bellevue en u worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waar gebruiker gevestigd is. 

Artikel 15: Slotbepalingen
15.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Indien een bepaling uit het abonnement en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.

15.2 Door de betaling van het inschrijfgeld verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en aanvaard.